Informace vedení školy po dobu uzavření škol

28. května 2020

Jak budou žáci hodnoceni za 2. pololetí školního roku 2019/2020?

MŠMT ČR vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb., která upravuje hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
Pro závěrečné hodnocení budeme vycházet:
1) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době do 11. 3. 2020, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy (známky ve ŠkoleOnLine),
2) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku (plnění zadaných úkolů, on-line cvičení, referáty, výrobky nebo výkresy apod.),
3) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 (známka za 1. pololetí). 

25. května 2020

Jak je to s ošetřovným od 21. května 2020? (PDF, 381kB)

Aktualizované počty žáků ve skupinách, čísla učeben:

1.D
 (8 žáků)

č.62
1.B
(8 žáků)

č.54
1.C+1.A
 (6 + 6 žáků)

č.43
2.A
(13 žáků)

č.61
2.D
 (12 žáků)

č.30
2.B + 2.C
(7 + 5 žáků)

č.59
3.A + 3.B
(6 + 8 žáků)

č.29
3.C
(11 žáků)

č.56
3.D + 3.E
(1 + 9 žáků)

č.27
4.A + 4.C
(5 + 7 žáků)

č.53
4.B 
(13 žáků)

č.94
4.D 
(12 žáků)

č.63
5.A + 5.B + 5.D 
(5 + 4 + 6 žáků)

č.55
5.C
(12 žáků)

č.44

18. května 2020

K dnešnímu dni se přihlásilo do skupin celkem 170 žáků 1. stupně ZŠ. Bylo vytvořeno 14 skupin, kde bude od 25. 5. probíhat výuka a zájmové aktivity od 8:30 do 16:00 hodin. První hodina je vyhrazena pro postupné individuální příchody žáků, kteří po vstupu do budovy půjdou nejdříve do šaten (přezují se) a pak do třídy své skupiny. Ve středu pošlou třídní učitelky všem rodičům přihlášených žáků konkrétní informace o tom, co si mají děti do školy přinést, do které místnosti mají přijít a kteří dva pedagogové se budou v jejich skupině střídat (vychovatelky jejich oddělení ŠD).


6. května 2020

Po zvážení všech pokynů ministerstva pro zajištění ochrany zdraví žáků i zaměstnanců školy a analýzou našich provozních podmínek jsme došli k několika základním pravidlům.
Personálně můžeme zajistit maximálně 13 skupin po 12 žácích.
Složení skupin bude neměnné po celou dobu takto realizované výuky a žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. V jednotlivých skupinách budou vzdělávání zajišťovat každý pracovní den dva pedagogové (vychovatelky ŠD, asistenti pedagoga a někteří učitelé 2. stupně). Učitelky 1. stupně i nadále povedou výuku na dálku a zároveň budou podávat instrukce vyučujícím ve skupinách. V rámci vzdělávacích aktivit ve skupinách bude probíhat výuka hlavních předmětů a další činnosti obsahově podobné školní družině. Nemůže probíhat výuka tělesné výchovy v běžné podobě (jen pohybové chvilky na protažení a relaxaci nebo pobyt ve vnitrobloku školy). Aktivity mimo areál školy nejsou možné.
Bude vedena evidence docházky žáků s využitím elektronického systému pro vyzvedávání ze školní družiny.

Přítomnost žáků ve škole bude možná od 7:30 do 16:00 hodin.
Žáci budou přicházet do školy jednotlivě v čase od 7:30 do 8:30 tak, abychom předešli kumulování většího počtu osob před hlavním vchodem. Přezují se v šatnách, kde bude přítomný dohled, který zajistí rozestupy a bezpečnost žáků.
Výuka ve skupinách začne v 8:30, od 11:30 do 14:00 bude probíhat výdej obědů a od 12:00 bude možné dítě ze školy vyzvednout, popřípadě samostatný odchod.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení
. Škola má k dispozici látkové roušky, desinfekci u hlavního vchodu, v jídelně, na toaletách i ve třídách a během dne bude probíhat kromě běžného úklidu také desinfekce zábradlí, klik, spínačů světla a lavic. Všechny osoby v budově školy budou nosit roušku nebo ochranný štít.

Školní stravování bude poskytováno formou vydávání teplých obědů
bez možnosti výběru (pouze jedno jídlo). Budou dodržena přísná pravidla stanovená MŠMT – zvýšená hygiena rukou a desinfekce přímo v jídelně, rozestupy, děti dostanou jídelní tác s kompletním obědem včetně nápoje a příborů, žáci z jednotlivých skupin se nebudou v jídelně setkávat.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení,
která je možné podepsat před vstupem do školy:
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
Čestné prohlášení (ke stažení ZDE (PDF, 270kB)
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Vážení rodiče, prosím vás o vyjádření svého zájmu / nezájmu do 12. 5. 2020 o docházku Vašeho dítěte do školy od 25. května 2020 – vyplňte přiložený dotazník:https://forms.gle/gdZjh9Mo1dTKjGRF7 .
V případě většího zájmu o docházku žáků než jsou možnosti školy, stanovuji jako kritérium věk žáka 6 – 9 let.

Při rozhodování je potřeba také zvážit rizikové faktory, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

3. května 2020

Základní informace o možnosti přítomnosti žáků 9. tříd a 1. stupně v budově školy

Podrobnější informace na webu MŠMT - ZDE

Od 11. 5. bude umožněna žákům 9. tříd osobní přítomnost pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
Budou vytvořeny skupiny (1 třída = 2 skupiny) s maximálním počtem 15 žáků v jedné skupině.
Složení skupin bude neměnné po celou dobu takto realizované výuky.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
Přípravu na přijímací zkoušky ve skupinách povedou vyučující matematiky a českého jazyka 1 - 2 krát týdně ve kmenových učebnách jednotlivých tříd, bude vedena evidence docházky žáků.
Bližší informace očekávejte v pondělí 4. května, kdy bude připraven časový rozvrh.
Z kapacitních důvodů nebude žákům devátých tříd poskytováno školní stravování.
 

Od 25. května bude umožněna osobní přítomnost ve škole i žákům 1. stupně.
Budou vytvořeny skupiny, ve kterých budou vzdělávání zajišťovat především vychovatelky ŠD, asistenti pedagoga a někteří učitelé 2. stupně (dle instrukcí třídních učitelek), bude vedena evidence docházky žáků. I nadále bude probíhat výuka na dálku.
Složení skupin bude neměnné po celou dobu takto realizované výuky.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Školní stravování pro žáky 1. stupně bude poskytováno formou studených obědových balíčků.
Další informace očekávejte během následujícího týdne.

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy Čestné prohlášení ke stažení - ZDE (PDF, 270kB): 
- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a 
- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Pohyb žáků v budově školy bude výrazně omezen.
Škola má k dispozici látkové roušky, desinfekci u hlavního vchodu, na toaletách a ve třídách a během dne bude probíhat kromě běžného úklidu také desinfekce zábradlí, klik, spínačů světla a lavic. 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy
do 7. 5. 2020 (9. ročník) / do 18. 5. 2020 (1. stupeň).

Při rozhodování je potřeba také zvážit rizikové faktory, které stanovilo ministerstvo zdravotnictví:
1
. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

 

16. 3. 2020

Na základě nejnovějšího opatření Bezpečnostní rady státu proti šíření koronaviru bude škola od středy 11. března 2020 zavřena. Toto opatření platí do odvolání. Obědy po dobu uzavření školy jsou automaticky odhlášeny, provoz školní družiny je přerušen. Od pátku 13. 3. 2020 jsou uzavřeny i tělocvičny školy.
Opatření - školy (PDF, 199kB)   Opatření - akce (PDF, 209kB)

Potvrzený tiskopis "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)" bude rodičům na jejich žádost zaslán e-mailem (požádat o potvrzení ZDE, zadejte jméno žáka a třídu) nebo vydán v kanceláři školy v době úředních hodin. Úřední hodiny v kanceláři školy po dobu mimořádného opatření MZ ČR jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do 13:00 hodin.

Výukové materiály budou pro žáky přístupné od pondělí 16. 3. 2020 ve ŠkoleOnLine nebo přes emailovou komunikaci s vyučujícím. Zkontrolujte si své přihlašovací údaje do ŠkolyOnLine. Zadané úkoly jsou přístupné pouze pro žákovský účet (požádat o přihlašovací údaje žáka ZDE, požádat o přihlašovací údaje rodiče ZDE). Dotazy směřujte na vyučující jednotlivých předmětů (email nebo zpráva ve ŠkoleOnLine). Kontakty     Užitečné odkazy

Všechny "dubnové" školy v přírodě jsou zrušeny. Peníze budou rodičům vráceny převodem na účet.

 

  

9. 3. 2020

Výuka od 9. 3. do 13. 3. 2020 bude probíhat dle rozvrhu, pokud nebude zřizovatelem nebo ministerstvem nařízeno jinak. Byla zrušena akce Den otevřených dveří ve středu 11. 3. 2020.

Ještě jednou děkuji všem rodičům, kteří dodrželi pro své děti karanténu (ať už nařízenou nebo dobrovolnou), určitě to přispívá ke klidnější atmosféře ve třídách. Eliška Syřínková, ředitelka školy.

8. 3. 2020

Nové mimořádné opatření MZČR ze dne 7. 3. 2020 (PDF, 210kB) - nařízena karanténa pro všechny osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v České republice nad 90 dní nebo pro osoby, které jsou na území České republiky zaměstnány, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky.

Bohužel jsme včera zaznamenali, že se někteří lidé chtěli nařízení vyhnout a snažili vrátit do ČR před půlnocí. Ale tohle není o razítkách a papírech, ale o tom ochránit občany ČR před onemocněním koronaviru. Bohužel Itálie je problematická, každý den eviduje velký nárůst nově nakažených. I u nás mají kromě jednoho všechny pozitivní případy původ v Itálii. Dodržením karantény jsme zodpovědní nejen ke svému zdraví, ale také ke zdraví našich blízkých a celé společnosti,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Věřím, že všichni, kterým byla karanténa nařízena, budou toto opatření respektovat. Děkuji jim jménem svým, zaměstnanců školy a jménem rodičů našich žáků. Někteří z nich mi píší nebo vyjadřují své obavy na našich facebookových stránkách. Bojí se možného kontaktu jejich dítěte s osobou, která pobývala během jarních prázdnin v Itálii.  

Děkuji především těm rodičům, kteří se s rodinami vrátili z Itálie, nebyla jim KHS nařízena karanténa a přesto se sami pro preventivní karanténu rozhodli.

O tom, jak nebo zda bude probíhat výuka v týdnu od 9. 3. do 13. 3. 2020, rozhodnu v pondělí 9. 3. během dopoledne podle aktuální situace (počet žáků a zaměstnanců) a podle závěrů porady vedení města Plzně (našeho zřizovatele) s KHS. Během pondělí se budeme ve škole řídit doporučením MZČR a MŠMT (zvýšená hygiena, desinfekce a případná izolace žáka, který vykazuje příznaky respiračního onemocnění nebo zvýšené teploty). Leták (PDF, 477kB)

Doporučení školám od MŠMT

Plzeň 8.  března 2020                     Eliška Syřínková, ředitelka školy

Vážení rodiče,
žádáme Vás o potřebnou ohleduplnost při návratu dětí z jarních prázdnin do školy.
Po návratu s dětmi z rizikových oblastí v zahraničí požádejte o telefonickou konzultaci Krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále jen KHS PK) nebo svého praktického nebo dětského lékaře, aby pro rodinu určil další postup.
Prozatím rizikovými oblastmi jsou: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapur, Írán a v Evropě Itálie, Francie, Německo, Španělsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Nizozemsko, Švédsko.

Naléhavě Vás žádáme o dodržení tohoto postupu bezprostředně po návratu z uvedených rizikových oblastí a návrat dítěte do školního kolektivu zvolit až po ujištění ze strany těchto orgánů, že je to možné. Toto ujištění je i pro nás důležitým argumentem pro bezproblémový návrat Vašeho dítěte do kolektivu a jedna z možností, jak zamezit výskytu a šíření této virové kapénkové infekce.

Mimořádné opatření MZČR ze dne 6. 3. 2020 (PDF, 195kB) - nařízena karanténa 14 dní pro osoby, které se od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu v Itálii.
Prosím, abyste se tímto opatřením řídili. Pokud nedojde ke změnám, je nástupní den do školy pro Vaše děti 23. 3. 2020.
Kontaktujte telefonicky nebo emailem třídní učitele, kteří Vám následně předají informace týkající se probíraného učiva po dobu absence Vašich dětí.

Neustále sledujte aktuální informace KHS PK viz níže a stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.

Odkaz na KHS Plzeň kde se aktualizují stanoviska a kontakty pro náš region https://www.khsplzen.cz/informace/.

Kontaktujte telefonicky dle místa Vašeho trvalého bydliště územní pracoviště odboru protiepidemického KHS Plzeňského kraje pro Domažlice (377 033 963), Klatovy (376 370 624), Plzeň-město (377 155 100, -106, -107), Plzeň-jih (377 155 205, -212), Plzeň-sever (377 155 204, -216), Rokycany (371 709 430), Tachov (374 732 518), které příp. rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény.
Po-Pá-7:00-15:00
Infolinka: 724 090 060      Po-Pá-15:00-20:00      So-Ne-svátky-8:00-20:00

Infolinka - Státní zdravotní ústav:      725 191 367         724 810 106

Po nařízení karantény ze strany KHS PK Vám příslušný praktický lékař vystaví potvrzení o nařízení karantény nebo dětský lékař potvrzení o ošetřování člena rodiny.
Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, zůstaňte doma a kontaktujte bez prodlení KHS Plzeň nebo Kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň (IK) na tel. čísle 377 402 264, -657. Lze také využít tísňovou linku 112, kde Vás přepojí na infolinku (724090060), která řeší problematiku nového typu koronaviru v Plzeňském kraji.

Je na každém z Vás, aby se choval odpovědně, zajistil nejen sobě a svým dětem potřebné zázemí, ale neohrozil zároveň ostatní děti a zaměstnance ve škole.
Ve škole budou zvýšena hygienická opatření. Případné aktuální informace uveřejníme na webu školy. Věřím, že všichni odpovědným chováním budeme minimalizovat riziko šíření infekce mezi žáky a zaměstnanci školy.

Děkuji Vám jménem svým, zaměstnanců školy i jménem rodičů všech dětí, které navštěvují naši školu.

                                                                                             Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy
V Plzni 5. 3. 2020

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální informace k ošetřovnému během trvání mimořádných opatření:

Ošetřovné se nově prodlužuje na celou dobu trvání mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení.

Ošetřovné náleží při uzavření základních škol i při péči o děti starší 10 let, a to až do dovršení 13 let věku, tzn. že ošetřovné se vztahuje na dětí, které v den podání žádosti o ošetřovné je mladší 13 let (nevadí, že během podpůrčí doby dítě dosáhne 13 let - rozhodný je věk dítěte ke dni, ke kterému je žádost podaná).

Tiskopis žádosti o ošetřovné v názvu sice uvádí "při péči o dítě mladší 10 let", ale můžete jej použít nově i pro dítě mladší 13 let. Postup je stále stejný. Bude na žádost rodičů zaslán e-mailem (požádat o potvrzení ZDE, zadejte jméno žáka a třídu) .Další postup je vysvětlen zde https://bit.ly/2WIVnPT.

Dávka bude náležet v rámci daného měsíce vždy za dny, ve kterých byla poskytována péče. Po skončení daného měsíce uvede žadatel o dávku na zvláštním tiskopisu "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení" (interaktivní formulář https://bit.ly/3boWQio), ve které dny péči poskytoval. Pokud máte zajištěno hlídání, vůbec nevadí, abyste v některé dny vykonávali práci pro zaměstnavatele. Za tyto dny pak dostanete namísto ošetřovného mzdu nebo plat.

Nárok na ošetřovné může uplatnit i druhý pečující a v rámci daného měsíce se můžete vzájemně vystřídat a to víckrát do měsíce (nikoli však v jednom kalendářním dnu). Každé z osob se pak vyplatí ošetřovné za ty dny, kdy péči poskytovala, tak jak je po skončení daného měsíce uvede na tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení. Tento výkaz dáte zaměstnavateli a on ho pošle na OSSZ. Za tyto dny pak dostanete ošetřovné.

K žádosti o ošetřovné (návod https://bit.ly/3bu7mVs) jen vždy po skončení kalendářního měsíce předáte zaměstnavateli tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení".
Ošetřovné bude poskytováno po celou dobu trvání mimořádných opatření (i zpětně) a bude vypláceno každý měsíc.

Ošetřovné se vyplácí ve výši 60 % denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den péče, spočítat si to můžete díky kalkulačce MPSV https://bit.ly/2JihZPb

Pro živnostníky bude dávka ošetřovného vyplácena z programu Ministerstva průmyslu a obchodu https://bit.ly/3dptfr3

Více informací zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 

 

26. 3. 2020

Všechny školy v přírodě (duben - květen) jsou zrušeny. Peníze budou rodičům postupně vráceny zpět převodem na účet.

Je zrušen i zájezd žáků do Anglie. Zatím probíhají jednání cestovní kanceláře s dodavateli v Anglii ohledně minimalizování storno poplatků (10% - 0%).

 

Od 25. května bude umožněna osobní přítomnost ve škole i žákům 1. stupně.
Budou vytvořeny skupiny, ve kterých budou vzdělávání zajišťovat především vychovatelky ŠD, asistenti pedagoga a někteří učitelé 2. stupně (dle instrukcí třídních učitelek), bude vedena evidence docházky žáků. I nadále bude probíhat výuka na dálku.
Složení skupin bude neměnné po celou dobu takto realizované výuky.
Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
Školní stravování pro žáky 1. stupně bude poskytováno formou studených obědových balíčků.
Další informace očekávejte během následujícího týdne.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení. Pohyb žáků v budově školy bude výrazně omezen.
Škola má k dispozici látkové roušky, desinfekci u hlavního vchodu, na toaletách a ve třídách a během dne bude probíhat kromě běžného úklidu také desinfekce zábradlí, klik, spínačů světla a lavic.

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj13%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP