Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

  1. Úplný oficiální název povinného subjektu
      25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace

  2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
      Základní účel zřízení - základní vzdělávání dětí
      Hlavní činnosti:
      - poskytování základní vzdělávání podle platných právních předpisů
      - zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně
      - zajištění zařízení školního stravován (školní jídelna)
         pro žáky školy a pro žáky ostatních škola a školských zařízení
      - zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy
      - výchova a rozvoj talentované mládeže
      Doplňkové činnosti:
      - zajištění stravování pro veřejnost s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy
      - zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí, mládeže a dospělých 
         s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
      Zřizovatel - statutární město Plzeň
      Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy
       - Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

  3. Popis organizační struktury povinného subjektu
      Organizační struktura (PDF, 81kB)

  4. Kontaktní spojení
      Kontakty

  5. Platby
      Placení ŠD a ŠK
      Placení stravného v ŠJ

  6. Identifikační číslo školy (IČ): 69972141

  7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ69972141

  8. Dokumenty
      Údaje o rozpočtu (PDF)
      Školní vzdělávací program (v celém znění k nahlédnutí v ředitelně školy) 
      - učební plány, školní řád a další dokumenty
      Zřizovací listina (PDF, 3MB)

  9. Žádosti o informace - osobně v sekretariátu školy nebo telefonicky,
       e-mailem a datovou schránkou (podle typu informací) na kontaktech
       Žádost o poskytnutí informace (PDF, 121kB)

10. Příjem podání a podnětů - osobně v sekretariátu školy nebo telefonicky,
       e-mailem a datovou schránkou (podle typu informací) na kontaktech
       Žádost o poskytnutí informace (PDF, 121kB)

11. Předpisy
       Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
       Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání poštou nebo osobně
       do 15 dnů ode dne doručení/zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

12. Formuláře
      Žádosti/přihlášky
      Žádosti o uvolnění 
      Žádost o poskytnutí informace (PDF, 121kB)
      Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí  (PDF, 166kB)

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
      Přijímání dětí k povinné školní docházce, zápis do ZŠ
      Zápis do ZŠ - informace, termíny a formuláře
    
14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
      (znění zákonů je možno získat na www.mvcr.cz  v sekci Legislativa) Právní předpisy nevydáváme.
      Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
      Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
      Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
       (školský zákon)
      Zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
      Vyhláška MŠMT č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 
       plnění povinné školní docházky
      Vyhláška MŠMT č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
       a žáků nadaných
      Vyhláška MŠMT č.107/2005 Sb., o školním stravování
      Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
      Sazebník úhrad za poskytování informací (93 kB)

16. Licenční smlouvy, Výhradní licence
      Nejsou stanoveny

17. Výroční zprávy 
      Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (PDF, 13kB)
      

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj13%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP