Zápisy do 1. tříd ZŠ

Zápisy do 1. ročníku se uskutečnily 4. a 5. dubna 2022.

Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít čtyři 1. třídy.

Každá třída bude tvořena ze dvou skupin žáků podle zvoleného zaměření:

2 třídy   tělesná výchova + hudební výchova

   2 třídy   tělesná výchova + výtvarná výchova. 

Seznam přijatých žáků

       
Přednostně jsou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 2 - kritéria k přijímání (PDF, 157kB).   

Žáci budou do tříd zařazováni podle první volby zaměření a druhé (náhradní) volby zaměření tak, aby byl zachován vyrovnaný počet chlapců a dívek v jednotlivých třídách. 

Zákonní zástupci mají možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí
a nahlédnout do nich do 22. dubna 2022
 v kanceláři 25. základní školy Plzeň, Chválenická 17, vždy od 7,30 do 15,30 hodin.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si budou moci zákonní zástupci vyzvednout 
ve čtvrtek 28. dubna a v pátek 29. dubna ve školní knihovně 25. ZŠ od 7,30 do 15,30 hodin.

Pokud jste neodevzdali při zápisu, přineste prosím při vyzvedávání rozhodnutí o přijetí na 25. ZŠ vyplněnou přihlášku do ŠD, přihlášku ke stravování a povolení k inkasu pro školní jídelnu.


Kurz pro přijaté předškoláky "Těšíme se na zpívání, malování a divadelní hraní" bude probíhat každou středu od 27. dubna 2022.

Konkrétní termíny: 27. 4., 4. 5., 11. 5., 18. 5. a 25. 5. 2022.


Na případné dotazy vám odpoví:
PaedDr. Lenka Třešková, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň
727 893 242 treskovale@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Eliška Pilíková
, speciální pedagog
- pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhá vytvářet individuální vzdělávací plány ve spolupráci s pedagogy, zákonnými zástupci žáka a s dalšími odborníky)
378 027 457 pilikovael@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Zdeněk Novák
, zástupce ŘŠ pro sport a zájmové vzdělávání, ICT koordinátor
725 043 801 novakzd@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Eliška Syřínková
, ředitelka školy
727 893 243 syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz 

 

  

Informace k registraci a zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 se průběžně aktualizují.  Další informace pro rodiče: 
  

   Plzeňská karta pro prvňáčky ZDARMA (PDF, 96kB)

   Školní zralost (PDF, 198kB)

   Předškolákovy týdeníčky (JPG, 577kB)

   Pomůcky pro 1. ročník

   Žákovská - informační systém pro rodiče  

   Šatní skříňky 

 

 Informace k organizaci zápisů
         (PDF, 548kB), dokument MŠMT

Desatero pro rodiče 
         (PDF, 215 kB), příloha dokumentu MŠMT  


 

Můžete si před zápisem vyplnit
a k zápisu přinést:
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
              DOC, 555 kB                  PDF, 231 kB 
Zápisový list do 1. třídy 
              DOC, 581 kB                  PDF, 333 kB 
Žádost o odklad školní docházky
               DOC, 555 kB                 PDF, 208 kB

Přihláška do školní družiny                    
               
DOC, 176kB                  PDF, 141 kB

Přihláška ke stravování    
s číslem účtu, ze kterého budete hradit stravné ve ŠJ 25. ZŠ     
               DOC, 553 kB                 PDF, 160 kB

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - předčasný nástup povinné školní docházky    
               DOC, 555 kB                 PDF, 246 kB

Přihláška na kurz pro předškoláky
"Těšíme se na zpívání, malování a divadelní hraní" (více ZDE)
               DOC, 183 kB                   PDF, 105 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní zápis za přítomnosti dítěte i jeho zákonného zástupce pobíhá ve vybraném termínu při registraci, formou rozhovoru s paní učitelkou a nepřesahuje 20 minut.
V jeho průběhu je sledována školní připravenost, kde sledujeme oblasti, které jsou stěžejní pro nabývání školních dovedností, jako je čtení, psaní, počítání.
Pět sledovaných oblastí: zraková, prostorová, sluchová diferenciace, matematické představy a grafomotorika. Příprava na školu

K zápisu doručte vyplněnou žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte nebo jeho kopii, vyplněný zápisový list a případně i přihlášky do ŠJ a ŠD.

Budete-li pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné doručit v době zápisu žádost o odklad s doporučujícím posouzením z PPP a od dětského nebo odborného lékaře. Jestliže v době zápisu tato doporučení ještě nebudete mít, nevadí, doručíte je později. Pouze k žádosti o odklad připište, zda máte domluvený termín v PPP nebo jiné důležité sdělení ohledně doručení těchto podkladů.

 

 

Seznamy přijatých dětí k základnímu vzdělávání na 25. ZŠ budou zveřejněny 22. dubna pod registračními čísly na úřední desce před hlavním vchodem do budovy školy a na webových stránkách školy.

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP