Máte doma předškoláka?

Zápisy do 1. tříd  pro  školní rok  2021/2022 se budou konat

ve středu  7. 4. 2021  od 13,00 - 17,00 hodin a 

ve čtvrtek   8. 4. 2021  od 14,00 - 16,00 hodin.

 

Proč si vybrat 25. ZŠ v Plzni?  predskolak

     - možnost výběru tříd se zaměřením             
              na tělesnou výchovu, hudební výchovu a výtvarnou výchovu
     - nácvik počátečního čtení analyticko-syntetickou metodou
     - výuka anglického jazyka již od 1. ročníku
     - široký výběr zájmových kroužků pro žáky 1. - 9. ročníku
     - možnost využití školní logopedky
     - vzájemná úcta a respektování ve vztahu učitelé - žáci
     - sportovně ozdravné pobyty (5 dnů - pondělí až pátek)
     - návaznost uměleckého vzdělávání na 4. základní umělecké škole, 
              která sídlí na stejné adrese jako naše škola
     - školní jídelna, družina, klub a knihovna v budově školy
     - provoz školní družiny je zajištěn od 6,00 do 17,00 hodin 
     - výběr ze tří jídel ve školní jídelně
     - dvě tělocvičny pro sportovní využití žáků a sportovní hřiště s umělým povrchem
     - pro hudební obor i pro divadelní a dramatické kroužky koncertní sál v budově školy
     - pro výtvarný obor učebna výtvarné výchovy a keramická dílna
     - využití relaxačního centra v budově školy již od 1. ročníku (vířivky a infrasauna)
     - bezbariérový přístup do základní i základní umělecké školy

 

Plnění povinné školní docházky

Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna do 30. dubna .

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1.1.2017):

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 

Odklad povinné školní docházky

Rodiče si často položí otázku, zda je jejich dítě zralé pro vstup do základní školy, zda je schopné zvládnout nároky spojené s výukou.
Pokud mají rodiče nějaké pochybnosti, mohou se poradit s učitelkou v mateřské škole, s dětským lékařem, popřípadě požádat pedagogicko-psychologickou poradnu o orientační vyšetření školní zralosti, které rodičům může pomoci při uvažování o odkladu školní docházky.
Rodiče se také mohou poradit s učitelem základní školy při zápisu do školy.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

  

 

 

 

 

  

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj16%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize24%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2021 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP