Informace k provozu školy

23. 4. 2021

Od 26. 4. budou žáci testováni Singclean testy. Pouze žáci 1. roč. budou v pondělí 26. 4. testováni LEPU testy.
Singclean test - Instruktážní leták , video

15. 4. 2021

Informace k testování žáků před přijímacími zkouškami na střední školy

Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je negativní test a žádné příznaky onemocnění Covid19. Mimořádné opatření MZdČR
Základní škola má povinnost zajistit těmto žákům testování a vydání potvrzení o negativním testu pro doložení na střední škole v den zkoušek.

Na 25. ZŠ budeme pro tento účel testovat žáky 9. tříd v úterý 27. dubna 2021 (dle manuálu MŠMT platí pro oba dny přijímacích zkoušek v řádném termínu, ověřeno telefonicky i na MŠMT, test bude 4. května starý právě 7 dní). V případě jejich prezenční výuky, bude test proveden před vyučováním, v případě distanční výuky budou žáky a jejich zákonné zástupce informovat třídní učitelky.   

Žáci 5. a 7. ročníku, kteří budou konat přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, se budou testovat ve čtvrtek 29. dubna 2021 mezi 8:00 a 10:00 hodin ve školní knihovně. Žáci na prezenční výuce se budou testovat ve třídách před vyučováním.

Všem bude ihned vydáno potvrzení s výsledkem testu.

 

12. 4. 2021

Odpovědi na časté dotazy rodičů: 

Pro děti zaměstnanců vybraných profesí (zdravotníci, IZS a další podle MO MZd 14600/2021 ) bude zajištěna jedna skupina, ve které se žáci mohou připojit k distanční výuce své třídy (několik notebooků nebo stolní počítač bez kamery, vhodná vlastní sluchátka). Podle počtu žáků v této skupině a podle počasí budou trávit čas ve školním klubu, v PC učebně a samozřejmě i venku, režim bude stejný jako ve školní družině., vyzvedávání dětí bude probíhat prostřednictvím čipu. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele. Při prvním příchodu do školy se žák otestuje přímo ve školním klubu nebo s rodičem ve školní knihovně. Obědy pro tyto žáky nejsou automaticky přihlášeny, v případě zájmu je potřeba si objednání zajistit u vedoucí ŠJ Paulové. S dotazy se obracejte na vedení školy.

Při rozdělování tříd jsme samozřejmě chtěli zohlednit sourozence, ale jejich počet je tak velký a rozložení ve třídách tak různorodé, že k tomu nakonec nedošlo.

Nesouhlasí-li zákonný zástupce s testováním svého dítěte nebo s jiným povinným opatřením, oznámí tuto skutečnost třídní/mu učitelce/učiteli a dítě nebude přítomné na prezenční výuce. Absence žáka bude tímto omluvená. Po domluvě s vyučujícím budou žákovi zasílány výukové materiály a úkoly, může proběhnout i online konzultace.

Je možné, aby se žák testoval ve škole vlastním testem, kterému je udělena výjimka MZdČR.

Pro žáky 4. a 5. tříd bohužel nebude v provozu odpolední družina. Všechny vychovatelky zajišťují družinu pro 1. - 3. třídy, které se nesmí spojovat. Rádi bychom všem vyšli vstříc, ale pokud chceme zajistit všechny dohledy a podporu žákům v nižších ročnících, není to zatím možné.

Obědy budou žákům přihlášeny  i odhlášeny automaticky podle toho, zda budou mít prezenční nebo distanční výuku. Jednotlivci, kteří nebudou přítomni ve třídě při prezenční výuce a mají o obědy zájem, můžou si obědy vyzvedávat do jídlonosičů.

 

7. 4. 2021

12. dubna 2021 vstoupíme do 1. fáze otevírání a režimových opatření:
MO MZd 14600/2021 s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání omezuje provoz škol a šk. zařízení 
MO MZd 14592/2021 ze dne 6. 4. 2021 stanovuje podmínky osobní přítomnosti žáka ve škole
MO MZd 15757/2020-47 ze dne 6. 4. 2021 stanovuje podmínky ochrany dýchacích cest 

- provoz školy bude pro žáky je zajištěn od 7:00 do 16:00 hodin,
  Žáci se ráno v šatnách přezují a půjdou hned do své třídy.
  Režimová opatření zajišťují homogenitu skupin.

- týdenní rotace celých tříd 1. stupně ZŠ
   Lichý týden prezenčně: 1.A, 1.B, 1.D, 2.A, 2.C, 2.D, 3.B, 4.C, 4.E, 5.B, 5.D
  Sudý týden prezenčně: 1.C, 2.B, 3.A, 3.C, 3.D, 4.A, 4.B, 4.D, 5.A, 5.C
   Ve třídách se bude po týdnech střídat prezenční a distanční výuka.
  

- 2. stupeň ZŠ -  distanční výuka 
  + individuální konzultace (1 žák + 1 pedagog) 
  + skupinové konzultace (max. 6 žáků + 1 pedagog)

- Školní družina - pouze pro žáky 1. - 3. ročníku ZŠ na prezenční výuce
   Žáci budou i v době družiny ve své třídě nebo půjdou ven.

- Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost ochrany nosu a úst
   (žáci - zdravotnickou obličejovou masku, zaměstnanci - respirátor)

- Školní jídelna
   pro distanční výuku - výdejní okénko od 11:00 do 13:00 hodin
   pro prezenční výuku - výdej dle rozvrhu (zamezení prolínání tříd)

- Testování žáků     Informace pro rodiče + FAQ rodičů  Informace pro žáky + FAQ žáků
   povinné neinvazivní testování 2x týdně, žák se bude testovat sám (LEPU test -  video, video 2),
   neprovádí ti, kteří již onemocněli Covid-19 a neuplynulo více než  90 dnů od prvního pozitivního PCR testu,
   7:00 - 8:00 v jednotlivých třídách po příchodu žáka (popřípadě ve školní knihovně),
   pondělí a čtvrtek nebo 1. den nástupu žáka do školy,
   neprobíhá při individuálních konzultacích
   instruktážní leták

 

Rozvrh výdeje obědů žákům na prezenční výuce:

Lichý týden
 11:4512:0512:2512:4513:05
Pondělí5.BD4.CE1.ABD2.AC2.D,3.B
Úterý5.BD4.CE1.ABD2.C,3.B2.AD
Středa5.BD4.CE1.ABD2.AD2.C,3.B
Čtvrtek5.BD4.CE2.AD,3.B1.AB1.D,2.C
Pátek5.BD4.CE1.ABD3.B,2.C2.AD
Sudý týden
 11:4512:0512:2512:4513:05
Pondělí5.AC4.AB4.D,1.C3.CD2.B,3.A
Úterý5.AC4.AD4.B,3.A3.C,2.B1.C,3.D
Středa5.AC4.BD4.A,1.C2.B,3.D3.CA
Čtvrtek5.AC4.AB4.D,3.D3.CA1.C,2.B
Pátek5.AC4.AD4.B,1.C2.B,3.A3.CD
 

 DUBEN 2021

28. 3. 2021
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení, do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

21. 3. 2021
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

27. 2. 2021
Usnesením Vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 se od 1. do 21. března 2021 omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce).

Ve všech ročnících ZŠ (včetně 1. a 2.) bude probíhat distanční výuka.

Distanční vzdělávání je dle školského zákona pro žáky povinné. Neúčast žáka při plánované on-line hodině je evidována jako absence. V období distanční výuky omlouvají absenci žáka jeho zákonní zástupci prostřednictvím svého e-mailu nebo zprávou ve Škole OnLine (z účtu zákonného zástupce) na adresu třídního učitele.

Distanční vzdělávání probíhá kombinováním synchronní a asynchronní výuky. Synchronní on-line výuka na 1. stupni by neměla trvat déle než 1 hodinu a na 2. stupni by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou.

Žáci mohou být hodnoceni slovně i známkami za plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů, za zkoušení při on-line hodině nebo za on-line kvízy.

Informace k ošetřovnému: https://www.mpsv.cz/osetrovne  

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Poskytování péče určenými školami v Plzeňském kraji v rámci krizového opatření
Zaměstnanci vybraných profesí, kteří budou požadovat zajištění péče o děti, vyplní on-line formulářZDE.  

 

16. 2. 2021

Revize metodického pokynu hlavní hygieničky ČR

Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje např. šála a šátek, ale látková rouška ano.

 

15. 2. 2021

Zpřísněná pravidla KHS pro nařizování karantény na základě Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR.

Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje improvizovaná ochrana nosu a úst např. šálou, šátkem či látkovou rouškou. Pouze jednorázová rouška nebo respirátor.

Zjistí-li se při epidemiologickému šetření KHS, že obě osoby v úzkém kontaktu (jedna osoba s prokázaným onemocněním Covid-19 a druhá osoba ne) měly po celou dobu tohoto kontaktu nasazenou náležitou ochranu dýchacích cest (jednorázová rouška nebo respirátor) nebo že dodržely vzdálenost větší než 2 metry, nenařídí KHS druhé osobě karanténu. Vzhledem k době pobytu žáků ve třídě a k jejich blízkým kontaktům je vhodné, aby žáci 1. a 2. tříd i jejich pedagogové používali k ochraně dýchacích cest jednorázové roušky nebo respirátory.

V případě podezření na onemocnění  COVID-19 způsobené novou variantou viru SARS-CoV-2 (např. britská, jihoafrická, brazilská apod.) bude u osob v úzkém kontaktu míra nákazy (a případná karanténa) posuzována individuálně, bez ohledu na použití ochrany dýchacích cest a se zvýšenou pozorností u rizikových kontaktů (např. osoby školního kolektivu, pedagogický pracovník, imunitně oslabená osoba).

 

 

14. 2. 2021

Školy budou v období od 14. do 28. února 2021 fungovat ve stávajícím režimu.

V 1. a 2. třídách se bude vyučovat prezenčně (provoz školy od 7:00 do 16:00 hodin),
v 3. až 9. třídách bude probíhat
distanční výuka.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) v době provozu školy je možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Žákům je umožněna přítomnost ve škole za účelem individuální konzultace s vyučujícím (1+1).

 

28. 1. 2021

HODNOCENÍ 1. POLOLETÍ šk.roku 2020/2021 

Pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření MŠMT, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem (Škola OnLine) a vlastní předání listinné podoby výpisu vysvědčení odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. 

V Žákovské jsou rodičům a žákům zpřístupněny uzávěrky hodnocení všech předmětů za 1. pololetí školního roku. (Hodnocení-Výpisy hodnocení-Hodnocení žáka)

Na naší škole jsou žáci hodnocení ve všech předmětech známkou, výjimky (slovní hodnocení, uvolněn nebo nehodnocen) jsou přibližně ve stejné míře jako v předchozích letech.
Zpětnou vazbu všem žákům poskytují jednotliví vyučující například při online hodinách, slovně při hodnocení úkolů, ve zprávě prostřednictvím Školy OnLine nebo emailem (rodiči nebo žákovi).

Žákům 1. a 2. tříd, kde probíhá prezenční výuka, byl předán výpis vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna 2021.

 

 

Informace k ošetřovnému: https://www.mpsv.cz/osetrovne  

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

 

 

 

 

30. 11. 2020

Rozvrh hodin bude i pro toto období částečně upraven během příštího týdne tak, aby nedocházelo k prolínání jednotlivých tříd. Na 2. stupni nebude probíhat běžná výuka tělocviku, hudební výchova bude prozatím bez zpěvu a změny nastanou také u PČ a cizích jazyků.

Školní družina bude otevřena od 7:00 do 17:00 hodin pro žáky 1. - 3. tříd a do 16:00 hodin pro žáky 4. - 5. tříd. Nebude docházet k prolínání jednotlivých ročníků, většinou ani jednotlivých tříd. Školní klub pro žáky z 2. stupně ZŠ se otevírat nebude.

Vstup do budovy školy bude umožněn všem žákům průběžně od 7:30 hodin (do šaten a do jednotlivých tříd).
Všichni žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Veškerá opatření vyplývají z pokynů MŠMT a MZČR (tabulka PES).
                                 

18. 11. 2020

Z dotazů rodičů:
Proč není možné nahradit roušku štítem?

Ve smyslu mimořádného opatření MZČR se za ochranné prostředky k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) považují roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Při vydechování, kýchání a kašli se uvolňují z dýchacích cest nejen kapénky, ale především vícesložkový turbulentní plyn, který strhává okolní vzduch a nese uvnitř shluky kapének. Přes štít přímo sice skutečně nic neprojde, ale volným prostorem kolem něj ano. Proto nelze v současné situaci považovat nošení ochranného šítu za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének. (z vyjádření KHS)
Mimořádné opatření MZČR (ochranné prostředky dýchacích cest + výjimky) od 18. 11. do 20. 11. 2020
Stanovisko MZČR k nošení ochranného šítu bez roušky

 

14. 11. 2020

Žáci 1. a 2. tříd se vrací 18. 11. 2020 zpět k povinné prezenční výuce.

Provoz školy bude pro ně zajištěn od 7:00 do 16:00 hodin.
Všichni žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, podle počasí budeme zařazovat i dopolední vycházky.

Po vstupu do budovy školy půjdou žáci přímo do své třídy, kde na ně bude čekat jejich třídní učitelka. Výuka bude probíhat od 8:00 hodin podle běžného rozvrhu. Konkrétní čas pro oběd bude mít každá třída vyznačený v rozvrhu ve Škole Online. Podle pokynů MŠMT není možné tvořit skupiny žáků z různých tříd. Proto nebudou žáci chodit do školní jídelny individuálně a také nebudeme spojovat oddělení školní družiny po odpolední vycházce. U každé třídy/oddělení ŠD budou dohled zajišťovat třídní učitelka a dvě vychovatelky, popřípadě asistent pedagoga.

Pro žáky z 3. - 9. tříd jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka.

—— 

Distanční vzdělávání je dle školského zákona pro žáky povinné. Neúčast žáka při plánované on-line hodině je evidována jako absence. V období distanční výuky omlouvají absenci žáka jeho zákonní zástupci prostřednictvím svého e-mailu nebo zprávou ve Škole OnLine (z účtu zákonného zástupce) na adresu třídního učitele.

Distanční vzdělávání probíhá kombinováním synchronní a asynchronní výuky. Synchronní on-line výuka na 1. stupni by neměla trvat déle než 1 hodinu a na 2. stupni by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou. Při dlouhodobé distanční výuce budeme opakovat stejný čtrnáctidenní rozvrhový cyklus on-line hodin.

Žáci mohou být hodnoceni slovně i známkami za plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů, za zkoušení při on-line hodině nebo za on-line kvízy.

Více informací o distanční výuce zde.

Třídní schůzky, které byly plánované na pondělí 9. listopadu 2020, jsou zrušeny.
Rodiče se můžou obrátit se svými dotazy na vedení školy a všechny vyučující prostřednictvím Školy OnLine, e-mailem nebo telefonicky.
Kontakty

Další informace o distanční výuce a návratu žáků do školy budou zveřejněny na webu školy v Novinkách a na Facebooku, jakmile rozhodne MZČR a MŠMT.

Na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou rozhodla Vláda ČR o prodloužení nouzového stavu a o přijetí dalších krizových opatření od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020.
Provoz základních škol je i nadále omezen tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole (nevztahuje se na školy při zdravotnickém zařízení).
Jaké jsou priority návratu žáků do škol? (PDF, 171kB)


Rozvrh online hodin pro období 2. 11. - 13. 11. 2020 je zadaný ve Škole OnLine označení online hodiny (na žákovském účtu).
V pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin je možné si na vrátnici školy vyzvedávat opravené pracovní sešity nebo zadání dalšího učiva podle domluvy s vyučujícími.

MŠMT - T-Mobile rozdá školákům 10 000 SIM karet s neomezenými daty

 

__________________________________________________________

 

 

Od středy 14. 10 2020 jsou pro žáky zcela uzavřeny základní školy i školní družiny. Bude probíhat distanční výuka všech předmětů prostřednictvím ŠkolyOnLIne, u hlavních předmětů s využitím MS Teams. Žák by měl mít denně max. 3 vyučovací hodiny přímé online výuky. Konkrétní informace o výuce jednotlivých předmětů sdělili vyučující žákům již v průběhu minulého týdne, výukové materiály, zadání úkolů a termíny plánovaných online setkání budou k dispozici ve ŠkoleOnLine na žákovském účtu.
 
OČR - Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.


Následující omezení provozu na naší škole vyplývají z nových krizových opatření vlády ze dne 8. 10. 2020.
  
V týdnu od 12. 10. do 16. 10. bude na naší škole probíhat prezenční výuka žáků sedmých a devátých tříd.
Pro žáky šestých a osmých tříd bude vedena distanční výuka. Pokyny k jednotlivým přemětům dostanou žáci během pátku 9. 10. od svých vyučujících a dále prostřednictvím Školy OnLIne.

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. se budou vyučovat prezenčně žáci šestých a osmých tříd, sedmáci a deváťáci budou na distanční výuce.

Obědy v době distanční výuky budou žákům automaticky odhlášeny.

Po dobu těchto 14 dnů nebude probíhat výuka tělesné výchovy, pro žáky 2. stupně nebude přístupná školní knihovna a ani školní klub. 

Opatření vyplývající z nařízení KHS (PDF, 1655kB) pro období od 5. října do 18. října 2020:
– omezení provozu škol tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou 1. stupně ZŠ
(Z provozních důvodů jsou uzavřeny naše tělocvičny, proto jsou pro toto období zrušeny sportovní kroužky a výuka TV na 2. stupni. Tělesná výchova na 1. stupni může probíhat na hřišti nebo formou procházky.)
– omezení provozu školy tak, že součástí vzdělávání není zpěv
Přerušené kroužky: Aerobik, Badminton, Florbal, Basketbal, Lezení, Jóga, Sportík, pevecké sbory na I. a II. stupni, Logopedie, DS Limetky, DS Jahůdky, DS Dividlo
Ostatní zájmové kroužky pokračují bez omezení.
(V rámci výuky HV bude probírána teorie a pro toto období jsou zrušeny zkoušky pěveckých sborů.)
omezení provozu ZUŠ spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků
 

rouška Základní hygienická pravidla a informace k provozu školy od 10. září 2020
v souvislosti s povinností škol předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19

Žáci a zaměstnanci 25. ZŠ a ZUŠ mají povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy.

Žáci i učitelé na 2. stupni ZŠ mají od 18. 9. 2020 tuto povinnost i při výuce v učebnách

Ochranné štíty nejsou dle vyjádření KHS dostatečným ochranným prostředkem proti šíření kapénkové infekce. 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek s účinností od 18. 9. najdete
ZDE.

Ostatní osoby při vstupu do budovy školy použijí desinfekci rukou a po celou dobu své přítomnosti budou mít zakrytá ústa a nos.

Rodiče žáků 25. ZŠ a ZUŠ žádáme, aby doprovázeli své děti pouze k hlavnímu vchodu,

do šaten nebo do třídy zvládnou děti dojít již samy.

Ve škole bude častěji probíhat úklid a desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí, v učebnách se bude opakovaně během dne větrat a důraz bude kladen na hygienu rukou.

Při zjištění příznaků infekčního onemocnění u žáka nebo zaměstnance (zvýšená teplota nebo horečka, kašel, rýma, dušnost, ztráta chuti a čichu apod.) zajistí škola tento postup: poskytnutí roušky, izolace od ostatních přítomných ve škole, v případě žáka informování jeho zákonného zástupce, zaměstnanec opustí v nejkratším možném čase budovu školy. Zaměstnanec nebo zákonný zástupce žáka má povinnost kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
O nařízené karanténě žáka informují rodiče vedení školy.

Kontakty:     378 028 470 nebo 378 028 471 nebo 378 028 472

Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy
727 893 243
syrinkovael@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Alena Vodrážková, zástupkyně ŘŠ pro 2. stupeň
602 116 658
vodrazkovaal@zs25.plzen-edu.cz

PaedDr. Lenka Třešková, zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň
727 893 242
treskovale@zs25.plzen-edu.cz

Mgr. Zdeněk Novák, zástupce ŘŠ pro sport
a zájmové vzdělávání
725 043 801
novakzd@zs25.plzen-edu.cz
 
Pokud u žáka přetrvávají příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je mu umožněn vstup do školy pouze v případě, potvrdí-li tuto skutečnost praktický lékař.
Aktuální a podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány na webu školy.
 
Vážení rodiče, milí žáci, děkuji vám, že respektujete výše uvedená pravidla, kterými se snažíme zajistit pro všechny bezpečné prostředí při normálním provozu školy.
 
Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy

 

Mimořádné opatření MZČR, 9. 9. 2020, nošení ochranných prostředků dýchacích cest (PDF 243kB)

Metodický návod MZČR pro nařizování karantény ve školách, 4. 9. 2020 (PDF 168kB)

 

 

 

 

14. 12. - 18. 12.     6.A + všechny 8. třídy - prezenčně
                                 6.B + 6.C + 6.D + všechny 7. třídy -
distančně

20. 12. - 21. 12.     6.B + 6.C + 6.D + všechny 7. třídy prezenčně
                                 6.A + všechny 8. třídy - distančně

 

 

 

 

Vstup třetích osob (mimo žáků a zaměstnanců) v době provozu školy je možný pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření.

 

 

 


 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku45%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj16%
Kino, divadlo, koncert7%
Počítač, televize25%
Nákupní centra8%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2021 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP