Školní poradenské pracoviště

Obsahem poradenských služeb je dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. činnost přispívající zejména k:
a) vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti v průběhu vzdělávání,
b) naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání,
c) prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,
d) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků se zdravotním postižením,
e) vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,
f) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin,
g) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané.


Pracovníci školní poradenské služby jsou:

 • Výchovný poradce
 • Školní metodik prevence
 • Školní logoped
 • Speciální pedagog (od září 2017)
 • Kariérový poradce (od září 2019)

 

Školní logoped: Alena Kosnarová

Telefon: 347 028 477

Školní logoped nabízí ambulantní nápravnou péči ve škole v oblastech poruch řeči (ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou).


Školní metodik prevence: Albert Voska

Telefon: 378 028 489

V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se školní metodik prevence stará především o :
 • -poskytování poradenských služeb žákům s rizikem či projevy sociálně patologického chování (šikana, agrese, záškoláctví, užívání návykových látek, atd.) a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)
 • -spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd
 • -příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními

Přílohy:


Speciální pedagog: Eliška Pilíková

Telefon: 378 027 457

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření.
Činnosti školního speciálního pedagoga (dle vyhlášky č. 27/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a šk. poradenských zařízeních, v platném znění):
Depistážní, diagnostické a preventivní činnosti
 • - vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich následné zařazení do speciálně pedagogické péče
 • - diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování, analýza a vyhodnocení získaných údajů)
 • - stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni, vytváření individuálních vzdělávacích plánů (ve spolupráci se školním poradenským týmem, pedagogickými pracovníky, zákonnými zástupci žáka a s dalšími odborníky)

Koordinační a metodické činnosti

 • - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole (příprava a úprava podmínek pro integraci žáků)
 • - spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, s dalšími odborníky a institucemi
 • - metodická podpora pro pedagogické pracovníky školy

Intervenční a terapeutické činnosti

 • - zajištění krátkodobé i dlouhodobé speciálně pedagogické péče (ve skupině, individuálně)
 • - zajištění speciálních pomůcek a didaktickým materiálů
 • - průběžné vyhodnocování účinnosti a případná realizace úprav navržených opatření

Výchovnýa kariérový poradce: Albert Voska

Telefon: 378 028 489
Konzultační hodiny: čtvrtek 11,45 - 12,15 (popř. po domluvě i jiný termín)
V oblasti práce se žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především o :
 • - řešení studijních otázek (pokud budou rodiče mít nějaké pochybnosti o vývoji svého dítěte, pokud budou mít pocit, že věnují přípravě na vyučování dostatek času a někdy až neúměrně mnoho, ale výsledky se stále nedostavují a dítě je ve školní práci neúspěšné, a nebo se objeví nějaký jiný problém, mohou se obrátit na třídního učitele nebo naškolní poradenské pracoviště)
 • - řešení výchovných otázek (výchovná opatření ve škole, výchovné komise)
 • - zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích Úřadu práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti studia na SŠ
 • - zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb v Pedagogiko-psychologické poradně a interních činností pro žáky se SPU (specifické poruchy učení) a žáků nadaných
 • - spolupracuje s následujícími institucemi: Pedagogiko-psychologická poradna,Středisko výchovné péče, Úřad práce, atd.

Informace k přijímacímu řízení na SŠ (volba povolání, dny otevřených dveří na SŠ, přihlášky na SŠ)


Vybrané kontakty:

Pedagogiko-psychologická poradna Plzeň-město, Částkova 78, tel. 377 468 111

Poskytuje:
a) zjišťuje pedagogicko-psychologickou připravenost žáků na povinnou školní docházku a vydává o ní odborný posudek; doporučuje zákonným zástupcům a řediteli školy zařazení žáka do příslušné školy a třídy a vhodnou formu jeho vzdělávání; spolupracuje při přijímání žáků do škol; provádí psychologická a speciálně pedagogická vyšetření pro zařazení žáků do škol tříd, oddělení a studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro žáky se zdravotním postižením
b) zjišťuje speciální vzdělávací potřeby žáků ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením, a vypracovává odborné posudky a návrhy opatření pro školy a školská zařízení na základě výsledků psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky,diagnostikuspecifických poruch učení
c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobnostním a sociálním vývoji, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím tyto žáky, poskytuje poradenské služby zaměřené na vyjasňování osobních perspektiv žáků (volba SŠ)
d) poskytuje metodickou podporu škole


Středisko výchovné péče, Karlovarská 67, Plzeň, tel. 377 536 459,( www.dduplzen.cz)

Pro děti plnící povinnou školní docházku nebo mladiství připravující se na povolání na střední škole. Výchovné poradenství poskytuje rodičům nebo zákonným zástupcům dítěte.
Typy poruch, při jejichž řešení pomáhá:
a) děti s výchovnými a výukovými problémy:
sem zařazujeme klienty s poruchou pozornosti (ADD), případně spojenou s hyperaktivitou (ADHD), školní demotivací, děti nerespektující řád a pravidla, neplnící školní a domácí povinnosti, děti s konfliktními vztahy s autoritou
b) děti s osobnostními a psychickými problémy:
do této skupiny řadíme úzkostné a bojácné děti, dále ty, které se staly obětí šikany nebo byly agresory, děti s disharmonickým vývojem osobnosti, problémovými osobnostními rysy, sníženými seberegulačními vlastnostmi, sníženou osobní odpovědností, snadno ovlivnitelné děti, děti se sníženým sebevědomím, narušeným citovým vývojem, apatické, rezignující před každým úkolem apod.
c) děti z problematického rodinného prostředí:
sem řadíme děti s citovou, případně sociální deprivací, nízkou sociokulturní úrovní rodiny,
d) děti pocházející z rodin s problematickými rodinnými vztahy, děti z rozvedených manželství anebo rodin s novým partnerem, s novými sourozenci, kde nedošlo k uspokojivé adaptaci na změněnou situaci, děti z adoptivních nebo pěstounských rodin
děti s počínajícími příznaky asociálního případně antisociálního chování:
v této skupině jsou děti, které se dopustily závažnějších přečinů, kde však nedošlo k výraznějšímu porušení společenských hodnot. Patří sem i dětské útěky z domova, toulavost, záškoláctví, sebepoškozování, konzumace alkoholu, negativismus v jednání s lidmi, výraznější projevy agresivity, drobné krádeže, počínající náznaky vandalství případně výtržnictví
e) děti v počátečním stadiu experimentování s drogami
jde o děti s prvními příznaky kontaktů např. s alkoholem, marihuanou, případně jinými látkami, počínajícími sklony k možné závislosti na hracích automatech, rozvinutějším tabakismem


Úřad práce v Plzni, Informační a poradenské středisko pro volbu povolání (IPS), Kaplířova 7,
tel. 377 411 352

Poskytuje:
a) informace o možnostech a podmínkách studia na různých typech škol, dále rady a účinnou pomoc při zvažování budoucího povolání, a to s ohledem na budoucí uplatnění na trhu práce
b) poradenství při nedokončeném vzdělání
c) každoročně zpracovává brožuru "Čím budu?" s upřesňujícími informacemi o možnostech studia na středních a vyšších odborných školách Plzeňského kraje v denní, dálkové i distanční formě


Přílohy:

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj14%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra7%

eAmadeo

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2023 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP