Distanční výuka

- aplikace s testy k přijímačkám, výukové programy, informace, nově český jazyk pro 2. stupeň a web projektu SVOBODA ZEMI

Obecné informace

Hlavní komunikační platformou v období distančního vzdělávání je webová aplikace Škola OnLine. Nachází se zde přehled zadaných a splněných úkolů, jejich hodnocení, v rozvrhu jsou označeny plánované on-line hodiny a je tu prostor pro komunikaci mezi učiteli, žáky a zákonnými zástupci.
Proto je nutné ji pravidelně sledovat.

On-line výuka probíhá většinou v prostředí MS Teams. Každý žák je členem několika týmů (tým ~ vyučovací předmět). Organizátory on-line hodin jsou vyučující jednotlivých předmětů, kteří zahajují setkání týmu a stanoví vhodná komunikační pravidla pro zajištění nerušeného průběhu on-line výuky (např. ztlumené mikrofony, hlášení se o slovo, vypnutá kamera apod.). Týmy slouží pouze pro komunikaci v rámci on-line hodin a všichni účastníci jsou povinni se řídit základními pravidly internetové etikety. Stejně jako ve Škole OnLine, tak i  v prostředí MS Teams je možné odevzdávat úkoly nebo sdílet výukové materiály. Distanční vzdělávání je dle školského zákona pro žáky povinné. Neúčast žáka při plánované on-line hodině je evidována jako absence. Její omlouvání se řídí školním řádem dle stejných pravidel jako v době prezenční výuky. V období distanční výuky omlouvají absenci žáka jeho zákonní zástupci prostřednictvím svého e-mailu nebo zprávou ve Škole OnLine (z účtu zákonného zástupce) na adresu třídního učitele.

Distanční vzdělávání probíhá kombinováním synchronní a asynchronní výuky. Synchronní on-line výuka na 1. stupni by neměla trvat déle než 1 hodinu a na 2. stupni by neměla přesáhnout tři vyučovací hodiny za sebou. Při dlouhodobé distanční výuce budeme opakovat stejný čtrnáctidenní rozvrhový cyklus on-line hodin.

Žáci mohou být hodnoceni slovně i známkami za plnění krátkodobých i dlouhodobých úkolů, za zkoušení při on-line hodině nebo za on-line kvízy.

Distanční výuka probíhá ve všech vyučovacích předmětech s ohledem na jejich týdenní hodinovou dotaci. Při dlouhodobém zákazu osobní přítomnosti žáků ve škole bude vzdělávání soustředěné na stěžejní výstupy v českém jazyce, matematice a cizím jazyce.

 

 

 

 

Aplikace Škola OnLine

Naše škola využívá informační systém Škola OnLine. Jedná se o webovou aplikaci, která je dostupná z internetu bez nutnosti instalace. Škola OnLine rozlišuje několik základních typů účtů - žákovský, rodičovský a učitelský. Každý z těchto typů účtů má svá práva a omezení.

Více o Škole OnLine

1. Pro přihlášení do aplikace využívejte výhradně odkaz z hlavní strany našeho webu - v odkazech Může se hodit.

Odkaz Žákovská - https://skola.plzen-edu.cz/sol

Odkaz Žákovská (registrace) slouží k prvotnímu přihlášení, jakmile od třídního učitele získáte vícemístný PIN. V jednotlivých krocích si vytvoříte buď rodičovský nebo žákovský účet.
Níže si popíšeme přihlašování s již vlastními přihlašovacími údaji.

2. Vyplňte vaše přihlašovací údaje a klikněte na Přihlásit.

Pokud se Vám nedaří přihlásit se do aplikace, kontaktujte vašeho třídního učitele nebo IT správce - Mgr. Zdeněk Novák .

 

Aplikace MS Teams

MS Teams je hlavní (nikoli jedinou) platformou pro vedení výuky na dálku. Jedná se o aplikaci splňující požadavky distanční výuky, zejména pro přenos zvuku a obrazu. O rozsahu využití MS Teams bude vždy rozhodovat vyučující jednotlivých předmětů.

Více o MS Teams

V následujících krocích si ukážeme postup přihlášení žáka do MS Teams.

1. Přejděte na odkaz - https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software a klikněte na Přihlásit se

2. Vyberte Pracovní účet nebo školní účet

3. Zadejte Váš školní e-mail (např. Procházka Karel - prochazkaka@zs25.plzen-edu.cz) a dále heslo (stejné jako do školní domény resp. PC).
Každý žák mám svůj e-mail od začátku školní docházky a vždy ve tvaru svého příjmení (malými písmeny bez diakritiky) a prvních dvou písmen ze jména. Viz. předchozí příklad. Přípona adresy je u šech stejná.

Pokud jste zapomněli heslo, kontaktujte IT správce - I. stupeň - Mgr. Monika Michálková /  II. stupeň. -  Mgr. Zdeněk Novák

 

4. Dále máte možnost volby stažení aplikace a instalaci nebo použít webovou aplikaci (tato varianta stačí).

5. Jakmile je žák přihlášen, odklikne Pojďme na to!

6. Pokud už je žák zařazen do týmu (zpravidla učitelem), objeví se mu na pracovní ploše seznam týmů s názvy předmetů.

7. Pokud žák obdržel od vyučujícího kód týmu, klikněte na Připojit se k týmu nebo vytvořit nový a dále Připojit se k týmu pomocí kódu.  
    Kód, který jste obdrželi, napište a Připojte se.

8. Po otevření (rozkliknutí) týmu se nejdříve ukáže konverzace týmu, do které všichni členové týmu mohou přispívat. Při zahájení vyučovací hodiny vyskočí na této ploše oznámení a žák má možnost se Připojit do ONLINE výukové hodiny.

MS Office

Každý žák i pedagog si může ZDARMA nainstalovat aktuální verzi kancelářského balíku MS Office.

Více o MS Office

Leták "Stáhněte si Office"

Níže uvedený postup může být použit až na 5 zařízeních a tato licence je určena pro činnosti souvisejících se školou. Licence je vázána na váš školní účet.

1. Nejprve přejděte na adresu: https://portal.office.com/OLS/MySoftware.aspx

2. Následně budete přesměrováni k zadání přihlašovacích údajů.

Vyberte Pracovní účet nebo školní účet

 

Zadejte Váš školní e-mail (např. Procházka Karel - prochazkaka@zs25.plzen-edu.cz) a dále heslo (stejné jako do školní domény resp. PC).
Každý žák mám svůj e-mail od začátku školní docházky a vždy ve tvaru svého příjmení (malými písmeny bez diakritiky) a prvních dvou písmen ze jména. Viz. předchozí příklad. Přípona adresy je u šech stejná.

Pokud jste zapomněli heslo, kontaktujte IT správce - I. stupeň - Mgr. Monika Michálková /  II. stupeň. -  Mgr. Zdeněk Novák

  

3. Klikněte na Nainstalovat Office a dále se řiďte pokyny instalace.

Instalaci je možné nasadit na operační systémy Windows, Android, iOS.

Výukové programy

K podpoře žáků při přípravě na přijímací zkoušky převedla ČŠI testy k jednotným přijímacím zkouškám použité v minulých letech do elektronické podoby a tyto testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile (pouze v mobilní aplikaci InspIS SETmobile, nikoli přes PC v pevné verzi InspIS).Info plakát

Žáci 9., 7. a 5. ročníků základních škol mají možnost využít jako jednu z forem přípravy na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol (pro čtyřleté, šestileté i osmileté studium) také elektronickou verzi testů k tzv. jednotným přijímacím zkouškám.
Elektronická verze těchto testů je k dispozici v aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých telefonů a tabletů.
Od 1. února 2021 budou v této aplikaci k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021.
Současně jsou zde také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních škol. Mezi nimi jsou např. opakovací a procvičovací testy určené žákům 1. stupně ZŠ, vytvořené ve spolupráci s pedagogy, kteří na jaře 2020 vedli výuku v pořadu ČT UčíTelka nebo testy sestavené z úloh uvolněných z mezinárodních šetření (PISA, TIMSS, PIRLS).
Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store. Po otevření aplikace je nutné se zaregistrovat.
Podrobné informace viz přílohy a odkaz zde: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Aplikace-InspIS-SETmobile-pomuze-pri-priprave-na-p

Projekt SVOBODA ZEMI - video +  webové stránky
(Můžete využít v zeměpisu.)

Na stránkách https://www.icestina.cz/ najdete vše potřebné k výuce českého jazyka pro 2. stupeň základních škol:

- kompletní přehled učiva - 6. - 9. třída (mluvnice, sloh, literatura),

- důležité informace k přijímacím zkouškám,

- testy k opakování učiva,

- cvičné testy k přijímacím zkouškám,

- pracovní listy...

Stránky jsou průběžně doplňovány o nové učivo, testy, pracovní listy a jsou zcela zdarma.
Společnost SILCOM Multimedia, s.r.o. zpřístupnila žákům všechny školou zakoupené on-line verze výukových programů.

Přístupový PIN pro žáky naší školy: WBPH

Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat naši aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto linku
http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip (pokud tak neučinili již na jaře 2020).
Více informací zde.
Po spuštění projektoru je nutné stisknout tlačítko „Zadat PIN“ v levém horním rohu knihovny a zadat výše uvedený kód.
Veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora.

Weby InVyuka.cz jsou tvořeny videolekcemi, kde je vysvětlené nové učivo (zápis na tabuli s komentářem, hrané příběhy, animované pohádky).

Aktivní matikář - www.aktivnimatikar.cz

English Monkey - www.english-monkey.cz

Mazaná opice (finanční gramotnost) - www.mazanaopice.cz

Přihlašovací údaje pro všechny žáky naší školy:    
Uživatelské jméno: 69972141
Heslo: 35285

 

 

 

 

 

Odkazy na on-line cvičení a testy

3. - 9. ročník ZŠ - https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp
Český jazyk, Matematika

1. a 2. stupeň ZŠ - https://www.matika.in/cs/
Matematika

1. a 2. stupeň ZŠ - https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php
Český jazyk, Matematika

1. stupeň ZŠ - https://skolakov.eu/
Český jazyk, Matematika, Prvouka, Vlastivěda, Anglický jazyk