Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015

logo Plzeňský krajPlzeňský kraj vyhlásil na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3543/15 ze dne 8. 6. 2015
program „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015“. Dotační program je vyhlášen v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vychází z dotačního programu MŠMT na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 - Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách.

Projekt 25. ZŠ podpořený z dotačního programu:
                                                                         "Mezipředmětové propojení fyziky a pracovních činností"

Poskytnutá dotace: 22 790,- Kč                  Celkový rozpočet projektu: 41 667,- Kč

Popis projektu: Podpora zařazování laboratorních prací, experimentů a praktických činností ve výuce fyziky, pracovních činností a v zájmových kroužcích na 1. i 2. stupni ZŠ modernizací vybavení učebny fyziky a školních dílen. Naše škola využívá pro výuku žáků 1. i 2. stupně ZŠ několik odborných učeben, mezi které patří i učebna fyziky a školní dílna. Tyto odborné prostory se v rámci finančních možností snažíme modernizovat a přizpůsobovat se tak moderním trendům. Žáci si mohou rozšířit své vědomosti i během zájmového kroužku Fyzikální pokusohraní (vedeno našimi pedagogy), při kterém formou laboratorních experimentů objevují praktické vysvětlení fyzikálních zákonů. Znalosti získané z výuky fyziky, další dovednosti a poznatky z laboratorních prací i ze zájmového kroužku pak žáci uplatňují i při pracovních činnostech, kde fyzikální jevy často ovlivňují různé technické postupy.

Škola zakoupila stavebnicový vyučovací systém NeuLog pro experimentální výuku přírodních věd. Systém obsahuje řadu modulárních senzorů, které v sobě obsahují jak přístrojovou, tak i paměťovou jednotku, čím se stává nezávislým při měření a ukládání dat. Počítač či jiná zobrazovací jednotka slouží k záznamu, zpracování a dalšímu využití dat. Využitelnost stavebnice je vzhledem k její kvalitě a možnosti dokupování dalších modulů dlouhodobá.