Schůze Klubu rodičů


Zápis z členské schůze dne 23. 5. 2016
1) Plán školního roku 2016/2017
2) Plánované opravy a práce během prázdnin (nové vedení topení v tělocvičně, malování tříd, kuchyně, jídelny a vestibulu, výměny lina a další drobné opravy, výměna čteček ve ŠJ)
3) Informace o nákupu MART tabulí a instalaci dvoupylonových tabulí s projektorem v 7 třídách
4) Příměstský tábor ÚMO Plzeň 2-Slovany (červenec 2016) - poskytnutí prostor a stravování
5) Informace o proběhlé inspekční činnosti ČŠI při zápisech do 1. tříd v lednu 2016
6) Informace o 1. a 6. třídách v příštím školním roce (naplněnost tříd, seznamovací pobyty, zaměření na TV, HV a VV), čtyři 1. třídy a čtyři 6. třídy
7) Zapojení školy do projektů:
- Čtenářské dílny (nákup knih a 10 čtenářských dílen v každém ročníku
- zapojení do projektu Rozvoj kreativity dětí a žáků v oblasti přírodních věd jako partnerská škola
- www.zdrava-svacina.cz (nabídka svačin ve školním bufetu)
- výzva Hlavního hygienika ČR v projektu Méně solit (omezení používání soli a inst. směsí ve ŠJ)
- soutěž Vyzkoušej si být učitelem! - veřejné hlasování, 3 žáci školy s prezentacemi v městském kole soutěže
8) Jarní koncert školních sborů - 2. 6. 2016
9) Zpráva o proběhlých a plánovaných akcích do konce šk. roku (zimní sportovní soustředění, LVK, ozdravené pobyty, letní soustředění a vodácké výcviky)
10) Diskuse (výuka pracovních činností, tělesné výchovy a finanční gramotnosti na naší škole, třídní učitelky v 1. a 6. třídách v příštím školním roce)


Zápis z členské schůze dne 11. 1. 2016

1) Informace o změnách, které se týkají klubu rodičů:
Z nového občanského zákoníku vyplývají dvě změny, které se týkají klubu rodičů.
- změna názvu spolku – podána žádost, kterou je třeba ještě doplnit
- do roku 2017 musíme změnit stanovy pro spolek, budeme schvalovat v květnu 2016

2) Pololetní (29. 1. 2016) a jarní prázdniny (1. - 5. ledna 2016), výdej výpisu vysvědčení 28. 1.

3)  Žádost o dodání diplomů a fotografií ze soutěží našich žáků konaných mimo školu (krajská a republiková úroveň), bude vystaveno ve vestibulu školy mezi úspěchy našich žáků.

4)  Informace k zápisům do 1. tříd – webové stránky školy.

5)  Informace od rozšířené výuce TV, VV a HV od 6. ročníku, učební plány a rozvrhy na 2. stupni, mimoškolní akce, talentové zkoušky.

 
 
Zápis z členské schůze dne 9. 11. 2015

 1) Informace o změnách, které se týkají klubu rodičů a o dění ve škole od září do října 2015:
- změna názvu na "Klub rodičů a přátel 25. ZŠ Plzeň, zapsaný spolek" 
- do roku 2017 musíme změnit stanovy pro spolek

2) V současné době je předsedkyní klubu rodičů paní Alice Tomíčková (dvě děti na škole), místopředsedkyně jsou Alena Vodrážková (jedno dítě na škole) a Monika Moravcová (dvě děti na škole), pokladní je paní Jana Pechrová.
Finanční příspěvek 200,-Kč za první dítě ve škole, předán pokladní paní Pechrové v kanceláři školy spolu se seznamy žáků podle tříd. Tento příspěvek je použit pravidelně každý rok na odměny při soutěžích, na ŠVP, na lyžařské kurzy, bruslení na zimním stadionu, nákup knih do knihovny a v letošním roce také na předplatné v Techmánii. Z Klubu rodičů bylo uhrazeno předplatné v Techmánii pro celou školu. Informace o hospodaření spolku.

3) Zápisy do 1. ročníku budou zahájeny elektronickou registrací.
Kritéria a další informace s formuláři jsou na webu nebo se ještě připravují.

4) Diskuse – dopravní situace v okolí školy, vyzvedávání žáků ze ŠD a ŠK, lyžařské kurzy.

 

Zápis z členské schůze dne 25. 5. 2015

1) Plán školního roku 2015/2016 (zahájení šk.roku, prázdniny)

2) Ředitelské volno 29. a 30. června 2015 (provozní důvody – opravy v tělocvičně a v jídelně)

3) Informace o proběhlé inspekční činnosti ČŠI 23. – 30. března 2015
     Předmětem bylo zjišťování a hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání, přijímání žáků k základnímu vzdělávání do 1. ročníku a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v ZŠ.
     Ze závěrů: Základní i zájmové vzdělávání je v souladu se školními vzdělávacími programy a na požadované úrovni. Přijímání k základnímu vzdělávání probíhalo podle zákonem stanovených podmínek s dalšími kritérii. ČŠI doporučuje v další rozhodovací čiinnosti nevyužívat kritérium zohledňující čas elektronické registrace přihlášky. Cizincům s odlišným mateřským jazykem je poskytována podpora při výuce, byly zjištěny malé rezervy (DVPP a jazyková diagnostika). Při hospitační činnosti v jednotlivých odděleních ŠD bylo zjištěno, že vyučovacím jazykem v tzv. „anglických odděleních ŠD“ nebyl jazyk český, ale jazyk anglický, v němž byly vychovatelkami uváděny pokyny a informace pro žáky. Tím došlo k porušení ustanovení školského zákona.
     Odstranění nedostatků: Od 1. 9. 2015 již nebudou otevírána tzv. „anglická oddělení ŠD“, všem žákům 1. stupně je nabízena možnost přihlásit se do ŠD, kde probíhá výchovná, vzdělávací, spontánní a zájmová činnost i odpočinek. Žáci, kteří chtějí rozvíjet své znalosti v anglickém jazyce i mimo výuku ve škole, mají možnost navštěvovat zájmový kroužek AJ, který nenarušuje pravidelnou činnost ŠD.

4) Informace o 6. třídách v příštím školním roce
    (naplněnost tříd, seznamovací pobyty, rozšířená výuka TV, VV a HV)

5) Diskuse

 

Zápis z členské schůze dne 12. 1. 2015

1) Zápisy do 1. tříd - upřesnění postupu při elektronické registraci

2) Seznámení se stavem poklady a čerpáním - paní Pechrová

3) Návrh na zvýšení příspěvku la lyžařský kurz v 7. ročníku (v rámci TV) ze 150,- Kč na 200,- Kč, odhlasováno 200,- Kč.

4) Žádost školy na rodiče žáků, kteří se v uplynulém roce úspěšně účastnily republikových soutěží - diplom, fotografie apod. (do vitríny ve vestibulu)

5) Havárie na 1. stupni (přízemní až 2. patro) - malování a pokládky lina během února až března.

6) Plán školního roku od ledna do června (akce žáků), hlavní prázdniny (od středy 1. 7. do pondělí 31. 8. 2015) a nový školní rok (úterý 1. 9. 2015).

7) Plzeň – Evropské hlavní město kultury – zahájení 17. ledna 2015

8) Přihláška ke stravování v ŠJ 25. ZŠ – jen s čipem (nově vydané Plzeňské karty čtečka nepřečte)

9) Platby za zájmové kroužky, ŠD a ŠK za období leden – červen (do konce ledna)

10) Přihlášky do ŠD a ŠK na školní rok 2015/2016 – během února

11) Diskuse

 

Zápis z členské schůze dne 10. 11. 2014

1) Seznámení s chystanou změnou názvu od roku 2016

2) Zápisy do 1. tříd, rozšíření školského obvodu Plzeň 2 (Plzeň 2 - Slovany a Plzeň 8 - Černice), kritéria pro přijímání do 1. tříd pro školní rok 2015/2016, elektronická registrace

3) Finanční příspěvek 200,-Kč za první dítě ve škole - na třídních aktivech, seznam

4) Od ledna 2015 budou v automatech ve škole pouze nápoje, které vyhovují doporučení ministerstva zdravotnictví.

5) Diskuse

 

 

 

 

 

vytisknout stránku
Oficiální informační server města Plzně

ANKETA

Jak trávíme volný čas o víkendu?

Sport, turistika, hry venku38%
Knížka, ruční práce, hud.nástroj13%
Kino, divadlo, koncert22%
Počítač, televize20%
Nákupní centra6%

Nadace ČEZ

RSS

25. základní škola
Chválenická 17, 326 00 Plzeň
Telefon: 378 028 470, Fax: 378 028 486,
E-mail: skola@zs25.plzen-edu.cz

© 2022 25. ZŠ Chválenická
Prohlášení o přístupnosti
Design by SITMP