EU peníze školám - projekt MŠMT

Název projektu: Moderní škola

Název operačního programu: OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Cílem tohoto projektu je zkvalitnění a zefektivnění výuky metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků a tvorbou i používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů s využitím ICT při výuce.

Projekt byl zahájen 1. června 2011 a končí v listopadu 2013.

Během prvních čtyř měsíců projektu připravili učitelé 25. ZŠ seznamy učebních materiálů, které postupně zpracovali v digitální formě a provedli ověření při výuce tak, aby byl v souladu s ŠVP. Vytvořené digitální učební materiály mají možnost využívat i ostatní učitelé. 

V září 2011 proběhlo školení k tvorbě učebních materiálů pro interaktivní tabuli, kterého se zúčastnilo 12 učitelů z 1. i 2. stupně 25. ZŠ. Své zkušenosti budou předávat svým kolegům.

Někteří učitelelé cizích jazyků absolvovali vzdělávací kurz o metodách výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celkem bylo vytvořeno 69 ucelených sad digitálních výukových materiálů. Učitelky 1. stupně ZŠ zpracovaly řadu témat z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy v prostředí interaktivní tabule a ověřily si, že žáky toto zpestření výuky baví. Dále byla zpracována řada pracovních listů, testů a her, které slouží k procvičování učiva a k ověřování znalostí žáků. Vznikly i zajímavé prezentace z přírodopisu, zeměpisu, matematiky a fyziky. Jsou využívány při výkladu látky i při opakování (poznávačky, hry, klikací mapy). Některé z těchto materiálů jsou také nabízeny ke stažení žákům v rámci informačního systému Škola OnLine.

Žáci i učitelé využívají nové výukové programy a DUMy v nově vybavné počítačové učebně ve třídách s tabulemi s interaktivním zařízením nebo dataprojektorem a plátnem.

Projekt byl pro naši školu přínosem především proto, že si 40 učitelů osvojilo další ICT dovednosti jak při tvorbě DUMů, tak i při jejich využívání při výuce a při vzájemných konzultacích. Oceňují především to, že příprava je kvalitnější a výuka efektivnější.